Odpowiedź Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 4 września 2008 r. (ST2-4834/130/KBU/08/1276) na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (WIAS-0704/17/08) w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, podpisane przez Zastępca Dyrektora Departamentu - Mariannę Borowską