Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 30 czerwca 2008 r., znak NZ/W8/0657/80/MMI/08/3435 w sprawie zakresu danych oraz sposobu wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-N i Rb-Z.