Uchwała Nr 17/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelna za 2020 r.