Uchwała Nr 18/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2020 rok.