Uchwała Nr 1/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barcinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Barcina z wykonania budżetu za 2020 r.