Uchwała Nr XXIII/66/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXV/45/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sadki oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.