Uchwała Nr XX/50/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 26 września 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Nieszawa.

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w składzie:

 

 

Przewodniczący:

1.     Tadeusz Dobek

 

Członkowie:

2.     Włodzimierz Bartkowiak

3.     Lidia Dudek

4.     Włodzimierz Górzyński

5.     Daniel Jurewicz

6.     Elżbieta Osińska

7.     Aleksandra Kwiatkowska

8.     Halina Paszkowska

9.     Robert Pawlicki

10.  Jan Sieklucki

11.  Andrzej Tatkowski

12.  Piotr Wasiak

13.  Halina Strzelecka

 

 

 

uchwala, co następuje:

 

- przyjąć raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Nieszawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały XX/50/2011

z dnia 26 września 2011 r.
Raport o stanie gospodarki finansowej gminy Nieszawa