Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji został w dniu 28 grudnia 2018 r. zamieszczony formularz sprawozdania za 2018 r., o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela - link do strony MEN.

Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok należy przedłożyć do Izby do dnia 17 lutego 2019 r. wersji elektronicznej (w formacie *.xls) na adres:

-         jst pozostające w nadzorze RIO w Bydgoszczy - sprawozdania@bydgoszcz.rio.gov.pl

-         jst pozostające w nadzorze Zespołu Zamiejscowego w Toruniu – torun@bydgoszcz.rio.gov.pl

-         jst pozostające w nadzorze Zespołu Zamiejscowego we Włocławku – wloclawek@bydgoszcz.rio.gov.pl

oraz w formie dokumentu papierowego odpowiednio na adres siedziby Izby oraz adresy Zespołów Zamiejscowych. Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.