Wyjaśnienia w sprawie ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych w księgach rachunkowych GOPS