Wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej