Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy określa wewnętrzny regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Nr VIII/23/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r.