Uchwała Nr VI/18/09

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 19 marca 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

postanawia, co następuje:

 

 

Przyjąć przedłożone przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2008 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.                                                                          Przewodniczący Kolegium

                                                          Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

                                                                            Tadeusz Dobek