Uchwała Nr VII/8/05

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 23 marca 2005 r.

 

w sprawie:

 

przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2004 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55 poz. 577 Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 273) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

postanawia, co następuje:

 

przyjąć przedłożone przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2004 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

                                                                     Przewodniczący Kolegium

                                                          Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

                                                                          Tadeusz Dobek