<>


Uchwała Nr VII/8/04

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 z dnia 24 marca 2004 r.

 

w sprawie:

 

przyjęcia sprawozdania z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2003 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55 poz. 577 z późn. zm.).

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

postanawia, co następuje:

 

przyjąć przedłożone przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania rocznego ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w tym planu kontroli za 2003 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Kolegium

                                                           Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz

                                                                            Tadeusz Dobek