Uchwała Nr 2/O/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 września 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji planowanych do wyemitowania przez Gminę Warlubie w latach 2021, 2022 oraz 2023.