Miasto Brodnica

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 8 marca 2021 r. do 19 maja 2021 r. udokumentowana protokołem z dnia 19 maja 2021 r.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych według ramowej tematyki kontroli

 

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 lipca 2021 r. skierowane do kierownika jednostki.

 

 

Uchwała Nr XX/75/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez Sekretarza Miasta Brodnicy, działającego z upoważnienia Burmistrza Brodnicy, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2021 r., znak RIO-KF-4104-20/2021.