Uchwała Nr 16/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16.06.2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ciechocin za 2020 rok