Uchwała Nr 16/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartniczka o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bartniczka za 2020 rok