Uchwała Nr 15/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łasin o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin za 2020 rok