Uchwała Nr 9/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Świeckiego z wykonania budżetu za 2020 r.