Uchwała Nr 17/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina z wykonania budżetu za 2020 r.