Uchwała Nr XIV/53/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/224/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka