Uchwała Nr 5/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie za 2020 rok