Uchwała Nr 16/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zakrzewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzewo za 2020 rok.