Uchwała Nr 3/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12.05.2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brodnicy za 2020 rok