Uchwała Nr 8/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotniki Kujawskie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z wykonania budżetu za 2020 r.