Uchwała Nr 2/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skrwilnie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno za 2020 rok.