Uchwała Nr 5/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sadki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sadki z wykonania budżetu za 2020 r.