Uchwała Nr 4/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim w sprawie absolutorium dla Burmistrza Janowca Wielkopolskiego z wykonania budżetu za 2020 r.