Uchwała Nr 12/S/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Torunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasta Toruń