Uchwała Nr 6/K/2021 Składu Orzekającego Nr 13 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Miasto Kowal