Uchwała Nr 5/S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Waganiec o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2020 rok.