Uchwała Nr 4/S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Koneck sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koneck za 2020 rok.