Uchwała Nr 3/S/2021 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin Ziemi Kujawskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2020 rok.