<>

Miasto i Gmina Świecie

           

Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez RIO w Bydgoszczy w okresie od 5 maja do 17 czerwca 2020 roku udokumentowana protokołem z dnia 17 czerwca 2020 roku.

           

Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych gminy według ramowej tematyki kontroli.

 

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2018 r. do dnia kontroli.

 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 sierpnia 2020 roku skierowane do kierownika jednostki.

 

 

Zastrzeżenia do powyższego wystąpienia wniesiono w dniu 24 sierpnia 2020 r., które rozpatrzone zostały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 16 września 2020 r.

 

 

Uchwała Nr XXIII/67/20200 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń złożonych przez Burmistrza Świecia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia 2020 r., znak RIO-KF-4104-26/2020