Uchwała Nr 14/I/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobrcz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2020 roku.