Uchwała Nr XV/43/2020

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Raportu o stanie gospodarki finansowej Gminy Nieszawa

 

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

uchwala, co następuje:

 

przyjąć Raport o stanie gospodarki finansowej Gminy Nieszawa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.