Pani/Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent
jednostek samorządu terytorialnego
województwa kujawsko-pomorskiego

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do zamieszonych na stronie BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji, tj.:

1)    15 listopada 2012 r. – stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie właściwości Izby w odniesieniu do uchwał, których podstawę podjęcia stanowią przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) [http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=1550];

2)    7 grudnia 2012 r. – pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. znak
DAP-WN-0748-8/2012/AKo w sprawie określenia właściwego organu nadzoru dokonującego oceny legalności uchwał rad gmin podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) [http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=1566]

oraz w związku z treścią zamieszczonego poniżej pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lutego 2013 r. znak DAP-WN-0748-1/2013/AKo, uprzejmie informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy jest organem właściwym do badania podjętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwał, które zostały wymienione w stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zamieszczonym na stronie BIP Izby [http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=1550].

 

Tadeusz Dobek
Prezes
Regionalnej Izby obrachunkowej
W Bydgoszczy