Pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2012 r. znak DAP-WN-0748-8/2012/AKo w sprawie określenia właściwego organu nadzoru dokonującego oceny legalności uchwał rad gmin podejmowanych w trybie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.).