Informacja dotycząca realizacji przez organy samorządu terytorialnego obowiązku
wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, w związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi obowiązku przekazywania do zaopiniowania, właściwej terytorialnie Izbie Rolniczej, uchwał Rad Gmin w sprawie ustalenia wysokości ceny żyta dla celów podatku rolnego – działając na prośbę Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Wiktora Szmulewicza (sygnatura: KRIR/MB/420/2012) – przypomina o obowiązku wynikającym z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U z 2002 r, .Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), zgodnie z którym organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych (…).