Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w roku 2019.