Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 lutego 2011 r. znak DR3/502/30/IDM/2011/ST-137 dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych za 2010 rok podpisane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rachunkowości Dorotę Będziak.