Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2009 r. (ST2–4834-133/SZH/2009/1073) w sprawie ujmowania w sprawozdaniach budżetowych zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków budżetu państwa oraz zwrotu wydatków poniesionych przez samorządową jednostkę budżetową, podpisane przez Dyrektora Departamentu – Zdzisławę Wasążnik