Pismo Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów (ST2-4834/67/KRL/2008/1299/2009) z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, podpisane przez Dyrektora Departamentu - Zdzisławę Wasążnik