Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Kolorowy pasek


ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 19 stycznia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej[1]

Na podstawie art. 16 ust. 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:

§ 1

Rozporządzenie określa w szczególności:

1) zadania komisji konkursowej;

2) wzór ogłoszenia o konkursie na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

3) terminy zgłaszania kandydatów na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

4) etapy postępowania konkursowego;

5) tryb postępowania odwoławczego.

§ 2

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  ustawa - ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2)  kandydat - kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

3)  konkurs - konkurs na kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej;

4)  komisja - komisję konkursową powołaną do wyłonienia kandydatów;

5)  izba - regionalną izbę obrachunkową;

6)  minister - ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 3

1. Kolegium izby ogłasza konkurs w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)  kwestionariusz osobowy;

3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)  odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)  informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

3. W przypadku gdy do konkursu przystępuje członek kolegium izby, jego oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5.

§ 4

Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

§ 5

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie konkursowe rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

2. Do zadań komisji należy:

1)  przeprowadzanie postępowania konkursowego, obejmującego następujące etapy:

a) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie,

b) przeprowadzenie konkursu,

c) wybór kandydatów;

2)  zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania konkursowego;

3)  przygotowanie testu kwalifikacyjnego.

3. W celu wykonania zadań określonych w ust. 2 komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

4. Nieważne czynności komisji, dokonane przed zmianą składu komisji, z przyczyn określonych w art. 16 ust. 5 ustawy, wymagają powtórzenia przez komisję w nowym składzie.

§ 6

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego komisji, który kieruje pracami komisji.

3. Przewodniczący komisji sporządza protokół posiedzenia komisji, zawierający przebieg obrad komisji i jej ustalenia, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

4. Przewodniczący komisji ustala harmonogram prac komisji oraz sporządza, w oparciu o protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego.

5. Obsługę kancelaryjną prac komisji zapewnia biuro izby, w której jest przeprowadzany konkurs.

§ 7

1. Komisja sprawdza, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy zostały złożone w terminie, a następnie rozstrzyga o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

2. W uchwale w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie komisja wskazuje przyczynę takiego rozstrzygnięcia.

§ 8

W przypadku dopuszczenia do konkursu jednego kandydata albo niedopuszczenia żadnego kandydata kolegium izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs.

§ 9

Przewodniczący komisji zawiadamia pisemnie kandydatów dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konkursu.

§ 10

Konkurs składa się z dwóch części:

1)  część pierwsza - ustalenie spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) część druga - test kwalifikacyjny obejmujący sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

§ 11

1. Konkurs przeprowadza się w wydzielonym pomieszczeniu.

2. Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący komisji informuje kandydatów o jego zasadach, w tym o czasie trwania oraz sposobie oceniania kandydatów.

3. Opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs, jest równoznaczne z rezygnacją tego kandydata z udziału w konkursie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na czasowe opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs.

§ 12

1. W pierwszej części konkursu komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata oraz przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem ocenia, czy spełnia on wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

2. W ramach rozmowy z kandydatem ocenia się także ogólne predyspozycje, w tym zdolności organizatorskie, predyspozycje do kierowania izbą i zespołem osób oraz koncepcję kierowania izbą.

3. Komisja dokonuje oceny ogólnych predyspozycji kandydata w skali od 0 do 30. Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 10 punktów. Przyznane w ten sposób punkty są sumowane.

§ 13

1. W drugiej części konkursu komisja przeprowadza pisemny test kwalifikacyjny, w którym sprawdza stopień znajomości przez kandydata obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

2. Komisja przygotowuje test kwalifikacyjny zawierający zestaw 70 pytań obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, finansów publicznych, w tym prawa podatkowego, organizacji i zarządzania oraz zadań i kompetencji izby.

3. Zestaw pytań do czasu przedstawienia go kandydatowi jest niejawny. Przewodniczący komisji zapewnia niejawność zestawu pytań.

4. Odpowiedzi udzielone przez kandydata na pytania zawarte w teście kwalifikacyjnym oceniane są przez komisję w skali od 0 do 70. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

5. Po sprawdzeniu przez komisję testu kwalifikacyjnego przewodniczący komisji niezwłocznie podaje jego wyniki do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w siedzibie izby.

§ 14

1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja ustala, którzy z kandydatów uzyskali co najmniej 20 punktów w pierwszej części konkursu i co najmniej 40 punktów w drugiej części konkursu.

2. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej liczby punktów, o której mowa w ust. 1, kolegium izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs.

3. Ustalenie komisji, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przedstawienia kolegium izby, nie później niż w terminie 7 dni, przez przewodniczącego komisji listy kandydatów albo kandydata na prezesa izby.

4. Przedstawiając kolegium izby listę kandydatów albo kandydata na prezesa izby, przewodniczący komisji przekazuje jednocześnie dokumentację przebiegu postępowania konkursowego, obejmującą w szczególności:

1)  sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego;

2)  protokoły komisji wraz z treścią podjętych uchwał;

3)  opisowe oceny wyłonionych kandydatów.

§ 15

1. Kolegium izby po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego wybiera kandydata na prezesa izby poprzez zaopiniowanie kandydata lub kandydatów przedstawionych przez przewodniczącego komisji.

2. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa izby nie biorą udziału członkowie kolegium, którzy przystąpili do konkursu, są małżonkiem kandydata, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z kandydatem, krewnym kandydata albo powinowatym do drugiego stopnia albo są z kandydatem związane z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, a ich kandydatury podlegają zaopiniowaniu przez kolegium izby.

3. Uchwała kolegium izby w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa jest przesyłana ministrowi nie później niż w terminie 7 dni od jej podjęcia. Do uchwały dołącza się protokół posiedzenia kolegium.

§ 16

W przypadku złożenia do ministra odwołania kandydata od uchwały kolegium izby w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa izby minister występuje do kolegium izby o niezwłoczne przedstawienie dokumentacji przebiegu postępowania konkursowego.

§ 17

1. Minister po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia odwołania.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu postępowania konkursowego, mających wpływ na wynik tego postępowania, minister rozstrzyga o unieważnieniu konkursu. Minister rozstrzygnięcie o unieważnieniu konkursu, z uzasadnieniem, przekazuje kolegium, które podejmuje uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zaopiniowania kandydata lub kandydatów na prezesa izby i o ogłoszeniu nowego konkursu.

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy podejmowaniu przez kolegium izby uchwały w sprawie zaopiniowania kandydata lub kandydatów na prezesa, mających wpływ na treść uchwały, minister wskazuje stwierdzone nieprawidłowości i wzywa kolegium izby do uchylenia wadliwej uchwały. Kolegium niezwłocznie dokonuje ponownego zaopiniowania kandydata lub kandydatów na prezesa izby, zgodnie z przepisami.

§ 18

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem skierowania przez ministra do Prezesa Rady Ministrów wniosku o powołanie prezesa izby.

§ 19

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


[1] Dz. U. Nr 10, poz. 93.

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR OGŁOSZENIA O KONKURSIE

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w .........

ogłasza konkurs na stanowisko prezesa regionalnej izby obrachunkowej

I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na prezesa izby powinni spełniać następujące kryteria:

1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie   stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu  terytorialnego lub finansów publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II.    Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa

w ..........

ul. .........

Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-03-26 10:25:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-06-29 08:19:51
Ostatnia zmiana:2013-11-22 11:25:43
Ilość wyświetleń:1782

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij