Uchwała Nr 17/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kcyni z wykonania budżetu za 2021 r.