Uchwała Nr 10/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota z wykonania budżetu za 2021 r.