Uchwała Nr 17/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Więcborka z wykonania budżetu za 2021 r.