Uchwała Nr 9/I/2020 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2020 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Janowiec Wielkopolski informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.