Uchwała Nr 11/Kr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28.07.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kowal w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kowala z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.